PĒDĒJO ATJAUNINĀJUMS 2022. GADA DECEMBRĪ

UAB “TransferGo Lithuania” Noteikumi

un nosacījumi

Šie noteikumi (turpmāk šajā dokumentā saukti par Noteikumi) ir uzņēmuma UAB „TransferGo Lithuania”, uzņēmuma reģistrācijas kods 304871705, juridiskā adrese Palangos str. 4, Viļņa, Lietuva (turpmāk šajā dokumentā saukti par mēs), darījumdarbības veikšanas noteikumi, kā arī nosacījumi un procedūras, atbilstīgi kuriem tiek sniegti mūsu pakalpojumi. Tāpat tie nosaka klienta un uzņēmuma tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar šo pakalpojumu sniegšanu.

Šie Noteikumi attiecas uz visām attiecībām starp uzņēmumu un klientu, kas izriet no pakalpojumu sniegšanas.

Mūsu elektroniskās naudas iestādes licenci ir izdevusi Lietuvas Banka, autorizācijas kods LB000461, licences numurs 36, datēta ar 2018.07.10. Mūsu darbību uzrauga Lietuvas Banka, kuras juridiskā adrese ir Gedimino pr. 6, LT-01103, Viļņa, Lietuva, tālruņa Nr. +370 800 50 500. Plašāka informācija par Lietuvas banku atrodama šeit: https://www.lb.lt/en/. Par mums ievāktos datus glabā Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā..

Jebkādas atsauces uz “mēs” vai “mūs”, vai “mūsu” ir uzskatāmas par atsaucēm uz UAB „TransferGo Lithuania”. Jebkādas atsauces uz “Jūs” vai “Jūsu” ir uzskatāmas par atsaucēm uz Jums — UAB „TransferGo Lithuania” klientu.

 1.  DEFINĪCIJASLai pārliecinātos, ka Jūs saprotat šajā dokumentā izmantotos galvenos terminus, tālāk ir norādīta to definīcija.

  Konts‘ -elektroniskais naudas konts, kuru esat atvēris vai atvērsiet pie mums, un ko izmanto, lai veiktu pārskaitījumus.

  Konta izraksts‘ – mūsu izsniegtais dokuments, kas ietver informāciju par pārskaitījumiem, kas veikti noteiktā laika posmā.

  Autentifikācija‘ – procedūra, ar kuras palīdzību mēs varam pārbaudīt Jūsu identitāti vai konkrētā maksājuma rīka izmantošanas derīgumu, tostarp tā personalizētos drošības datus.

  Komisijas maksa‘ – maksa, kuru mēs piemērojam par mūsu pakalpojumiem, kas norādīta cenrādī un konkrētā līgumā par pakalpojumu sniegšanu.

  Klients, Jūs‘ – Jūs kā privātpersona, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem rīkojas nolūkos, kas nav saistīti ar Jūsu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesiju.

  Klienta konts‘ – detalizētu datu vākšana par darījumiem un profila iestatījumiem, kas apraksta Jūsu personīgo profilu, veicot darījumus pie mums, kā arī ļauj mums sagatavot pārskaitījuma rīkojumus, uzraudzīt Jūsu darījumus un sazināties ar mums.

  Pastāvīgs informācijas nesējs‘ – vieta, kur tiek uzglabāta informācija, kas adresēta Jums personīgi, tā, lai tā būtu pieejama un ļautu neizmainītā veidā atveidot šo informāciju.

  E-nauda‘ – skaidras naudas alternatīva elektroniskā formā; naudas vērtība, kas tiek glabāta elektroniskā veidā, saņemot naudas līdzekļus, un kas tiek izmantota maksājumu darījumu veikšanai.

   E-maks ‘ – digitālais maks (saukts arī par e-maku), kas ļauj veikt elektroniskas finanšu operācijas, izmantojot digitālo valūtu

  Naudas līdzekļi‘ – banknotes un monētas, virtuālā nauda vai elektroniskā nauda.

  Puses‘ – Jūs un mēs.

  Saņēmējs‘ -privāta vai juridiska persona, kurai paredzēts saņemt naudas līdzekļus saskaņā ar rīkojumu pārskaitījuma veikšanai.

  Maksātājs‘ – fiziska vai juridiska persona, kas atļauj veikt pārskaitījumu no maksājumu konta, vai, ja nav maksājumu konta — privāta vai juridiska persona, kas iesniedz rīkojumu pārskaitījuma veikšanai.

  Maksājumu rīks‘ – personalizēta(-s) ierīce(-s) un/vai procedūru kopums, ko Jūs izmantojat, piemēram, lai veiktu pārskaitījumu uz rīkojuma pamata.

  Pārskaitījums‘ – darbība, ko ierosina maksātājs, vai kas tiek ierosināta viņa vārdā, vai saņēmējs par naudas līdzekļu ieskaitīšanu/pārskaitīšanu/izņemšanu.

  Personalizēti drošības dati‘ – personalizēti dati, ko izmanto autentificēšanas nolūkā, un kurus mēs sniedzam Jums, vai kurus izveidojat Jūs, izmantojot mūsu sniegtos līdzekļus.

  Pakalpojumi‘ – pakalpojumi, kurus mēs sniedzam saskaņā ar šiem Noteikumiem.

  Droša lietotāju autentificēšana‘ -autentificēšana, izmantojot divus vai vairākus elementus, ko klasificē kā:

  1. „zināšanas” (kaut kas, ko zināt tikai Jūs);
  2. „valdījums” (kaut kas, kas ir tikai Jūsu valdījumā);
  3. „neatņemamas īpašības” (kaut kas, kas esat Jūs).

   

  Noteikumi‘- šie Noteikumi un to pielikumi, ja tādi ir.

  Pārskaitījuma rīkojums‘ – rīkojums, ko mums iesniedz maksātājs vai maksājuma saņēmējs par pārskaitījuma veikšanu.

  Unikālais identifikators‘ – burtu, ciparu vai simbolu kombinācija, kas nepārprotami identificē citu maksājumu pakalpojumu lietotāju, piemēram, citas bankas IBAN numurs.

  Tīmekļa vietne‘ – mūsu tīmekļa vietne ar šādu adresi: www.transfergo.com

  Darbdiena‘ – diena, kad mēs sniedzam pakalpojumus. Šī nav sestdiena, svētdiena vai valsts svētku diena, kas noteikta tiesību aktos Lietuvas Republikā vai saņēmēja vai maksātāja valstī.

 2.  REĢISTRĀCIJA UN JŪSU KONTA ATVĒRŠANA
  1. Jums tiek dota iespēja iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms tie kļūst saistoši. Tīmekļa vietnē Noteikumi ir pieejami angļu un lietuviešu valodā.
  2. Pēc Noteikumu izlasīšanas Jums tie būs jāakceptē, atzīmējot atbilstošo izvēles rūtiņu. Ja Jūs izvēles rūtiņu neatzīmēsiet vai izlaidīsiet šo darbību, Jūs nevarēsiet pabeigt reģistrācijas procesu vai izmantot mūsu pakalpojumus.
  3. Pirms mēs Jums atveram kontu, Jums ir jāiesniedz pieteikums, kā arī visi dokumenti un informācija, ko mēs no Jums pieprasām.
  4. Lai mēs Jūs varētu identificēt, Jums ir jāiesniedz personiskie dati un/vai dokumentācija. Tas ietver (bet ne tikai) Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tiešsaistes pašfoto, konta atvēršanas mērķa un nolūka norādīšanu utt. Ar Jums līgumu varēsim noslēgt tikai pēc šīs informācijas iesniegšanas. Ja reģistrācijas laikā jūs norādījāt vārdu un uzvārdu, kas nekādā veidā nesakrīt ar mums iesniegtajiem personu apliecinošiem dokumentiem, jūs piekrītat, ka mēs automātiski labosim jūsu datus saskaņā ar jūsu personu apliecinošiem dokumentiem.
  5. Jūs pilnībā esat atbildīgs(-a) par precīzas un patiesas informācijas sniegšanu, kā arī zaudējumiem, kas var rasties, iesniedzot nederīgus datus.
  6. Konts tiks atvērts un Jūs varēsiet sākt izmantot mūsu pakalpojumus, tiklīdz būs iesniegta visa nepieciešamā informācija, un mēs būsim apstiprinājuši Jūsu pieteikumu.
  7. Mums ir tiesības atteikt Jūsu reģistrāciju un konta atvēršanu bez jebkādiem paskaidrojumiem. Tomēr mēs nesniegsim paskaidrojumus tikai tad, ja mums būs „īpašs iemesls” tā rīkoties, kas mums nav jāizpauž — vai arī, ja mums to aizliedz likums.
  8. Jums ir tiesības atvērt tikai vienu kontu, ja vien mēs nepārprotami neapstiprinām papildu konta atvēršanu.
 3.  MŪSU PAKALPOJUMI
  1. Mūsu sniegtie pakalpojumi ir šādi:
   1. e-naudas konta atvēršana, naudas/līdzekļu pārskaitīšana, elektroniskie bankas pakalpojumi, e-maks;
   2. naudas pārvedums.
 4.  ELEKTRONISKĀS NAUDAS EMITĒŠANA UN ATPIRKŠANA
  1. Saņemot no Jums naudas līdzekļus, mēs emitējam līdzvērtīgu e-naudas vērtību.
  2. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs atpērkam Jūsu e-naudu līdzvērtīgā naudas izteiksmē.
  3. Gadījumā, ja Jūsu pieprasījums atšķirsies no šajos Noteikumos minētajiem nosacījumiem, laika periods un papildu maksa par e-naudas atpirkšanu tiks iztirzāta atsevišķā Pušu līgumā.
  4. Par e-naudas atpirkšanu mēs varam iekasēt papildu maksu tikai tad, ja:
   1. pieprasāt atpirkt e-naudu pirms šo Noteikumu termiņa beigām;
   2. pārtraucat šo Noteikumu darbību pirms šo Noteikumu termiņa beigām;
   3. pieprasāt e-naudas atpirkšanu vēlāk nekā pēc 1 (viena) gada pēc Noteikumu termiņa beigām.
  5. Uz e-naudas atpirkšanu neattiecas īpaši nosacījumi, kas atšķirtos no standarta nosacījumiem attiecībā uz pārskaitījumiem, kas veikti Jūsu kontā.
  6. Jūs nosakāt, cik daudz e-naudas vēlaties pārskaitīt vai atpirkt.
  7. Ja iesniedzat mums pieprasījumu atpirkt savu e-naudu pirms šo Noteikumu termiņa beigām, Jums ir tiesības atpirkt daļu vai visu tās naudas vērtību.
  8. E-naudas atpirkšanu var pieprasīt, sagatavojot rīkojumu par pārskaitījuma veikšanu, lai pārskaitītu līdzekļus no sava konta uz jebkuru citu izvēlēto kontu. Tāpat šo naudu ir iespējams izņemt no konta, izmantojot citas mūsu atbalstītās metodes.
  9. Mums ir tiesības piemērot ierobežojumus attiecībā uz e-naudas atpirkšanu, ja pārskaitījumu nav iespējams veikt „īpašu iemeslu dēļ”, piemēram, mēs neveicam pārskaitījumus uz valstīm vai organizācijām, uz kurām attiecas sankcijas, ko publicējusi Eiropas Savienība, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un citas attiecīgās organizācijas. Īpašo iemeslu saraksts, kas ietver tiesisko regulējumu saņēmēja valstī un tehniskos šķēršļus, nav ierobežots.
  10. Ja no mums neatkarīgu iemeslu dēļ mēs nevarēsim Jums veikt samaksu, mēs par to Jūs nekavējoties informēsim. Šādā gadījumā Jums būs jānorāda cits konts, uz kuru mēs varam pārskaitīt naudas līdzekļus, vai arī jebkāda papildu informācija, kas nepieciešama samaksas izpildei.
  11. Mēs apņemamies veikt pilnu e-naudas vērtības atpirkšanu, ja par to tiek iesniegts pieteikums pēc termiņa beigām vai ne vēlāk kā pēc 1 (viena) gada pēc šo Noteikumu termiņa beigām.
  12. Kontā esošā e-nauda nav uzskatāma par noguldījumu. Mēs nekādā gadījumā neizmaksājam procentus par kontā esošajiem e-naudas līdzekļiem un nenodrošinām cita veida labumus, kas saistīti ar laika periodu, kurā tiek glabāta e-nauda.
 5.  DROŠĀ KLIENTU AUTENTIFICĒŠANA
  1. Mēs izmantojam drošo klientu autentificēšanu ikreiz, kad Jūs kā maksātājs:
   1. piekļūstat savam kontam tiešsaistē vai izmantojat citu attālināto kanālu;
   2. ierosināt elektroniskā pārskaitījuma veikšanu;
   3. veicat jebkādas darbības, izmantojot attālināto kanālu, kas varētu norādīt uz krāpšanas vai cita veida ļaunprātīgas izmantošanas risku.
  2. Arī tad, ja drošā klientu autentificēšana netiek izmantota, Jūs netiekat pakļauts(-a) nekādiem finansiāliem zaudējumiem, ja vien neesat rīkojies(-usies) krāpnieciski.
  3. Drošās klientu autentifikācijas dati ir sekojoši:
   1. Jūsu pieteikšanās lietotāja vārds (telefona numurs, kuru reģistrējāt);
   2. Jūsu parole;
   3. speciālais kods, kas tiek nosūtīts uz Jūsu mobilo tālruni, pirms piesakāties savā kontā, un pārskaitījuma veikšanas laikā. Mēs neveicam pārskaitījumu, kamēr netiek ievadīts speciālais kods.
  4. Pēc pieteikšanās savā kontā lietotājs var palikt neaktīvs ne ilgāk kā 5 minūtes. Pēc 5 minūtēm sesija tiek pārtraukta, un Jums ir vēlreiz jāpiesakās sistēmā.
  5. Ja 3 reizes ievadīsiet nepareizus autentifikācijas datus, mums būs tiesības šos datus bloķēt. Jūs informēs pirms datu bloķēšanas. Ja tas tā notiek, Jums būs jāpiesakās jaunu autentifikācijas datu saņemšanai.
 6.  INFORMĀCIJA, KAS NEPIECIEŠAMA RĪKOJUMOS PAR PĀRSKAITĪJUMU VEIKŠANU
  1. Lai mēs varētu pareizi uzsākt un izpildīt rīkojumu par pārskaitījuma veikšanu, Jums būs jānorāda unikālais identifikators.
  2. Pārskaitījums ir uzskatāms par pareizi izpildītu, ja tas tiek veikts saskaņā ar šo unikālo identifikatoru.
  3. Mēs varam pārbaudīt unikālā identifikatora atbilstību. Ja tas nesakrīt, mēs varam atteikties izpildīt pārskaitījumu, par to informējot Jūs kā maksātāju.
  4. Lai pārskaitījums tiktu pareizi izpildīts, mēs varam pieprasīt Jums iesniegt papildu informāciju (piemēram, norādīt summu un valūtu, saņēmēja vārdu, uzvārdu utt.).
  5. Mēs arī norādīsim jums aptuveno summu, ko saņēmējs saņems (“Izmaksas summa”) pēc valūtas konvertēšanas un Darījuma maksas atskaitīšanas.
  6. Faktiskā summa, ko saņēmējs saņem, var atšķirties no izmaksas summas, jo var tikt piemērotas banku vai citu pakalpojumu sniedzēju papildu maksas. Skatīt 14. sadaļu: “Citas komisijas maksas, maksājumi un procenti”.
  7. Vienīgi Jums ir pienākums pirms iesniegšanas pārliecināties, ka visa darījuma informācija ir pareiza.
 7.  PIEKRIŠANAS SNIEGŠANA UN ATCELŠANA PĀRSKAITĪJUMA RĪKOJUMA UZSĀKŠANAI VAI IZPILDEI
  1. Pārskaitījums ir uzskatāms par autorizētu tikai tad, ja Jūs kā maksātājs iepriekš esat devis piekrišanu tā izpildei.
  2. Jūs to varat izdarīt, veicot mūsu nodrošinātās autentifikācijas procedūras (piemēram, ievadot paroles, kodus utt.).
  3. Rakstveida piekrišana ir pareizi jāparaksta.
  4. Savu piekrišanu var norādīt arī citos formātos, kā to paredz konkrētie pakalpojumi un/vai kā tas norādīts Pušu papildlīgumos.
  5. Savu piekrišanu par pārskaitījuma veikšanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā pirms esam saņēmuši pieprasījumu. Izpildītu pārskaitījumu, iespējams, vairs nevarēs atcelt. Tāpat Jūs varat atsaukt piekrišanu par vairāku pārskaitījumu veikšanu, un šādā gadījumā visi turpmākie pārskaitījumi netiks autorizēti.
  6. Ja pārskaitījums tiek veikts pēc saņēmēja iniciatīvas vai ar tā starpniecību, tad maksātājs nevarēs atsaukt rīkojumu par pārskaitījuma veikšanu, kamēr netiks saņemta saņēmēja piekrišana par tā izpildi.
  7. Ja Puses iepriekš vienojas par pārskaitījuma rīkojuma izpildi noteiktā datumā, tad pārskaitījuma rīkojumu ir iespējams atsaukt ne vēlāk kā dienu pirms datuma, par ko vienojās Puses — pirms darbdienas beigām.
  8. Beidzoties šim termiņam, pārskaitījuma rīkojumu var atsaukt tikai tad, ja tam piekrīt Puses — un dažos gadījumos arī saņēmējs.
 8.  PĀRSKAITĪJUMA RĪKOJUMA SAŅEMŠANA, ATTEIKŠANĀS NO TĀ IZPILDES, UN CITAS PĀRSKAITĪJUMA RĪKOJUMA PRASĪBAS
  1. Kamēr vien Jūsu kontā būs pietiekami daudz līdzekļu, mēs apstrādāsim Jūsu pārskaitījumu rīkojumus „bez liekas kavēšanās”. Mēs neizpildīsim pārskaitījuma rīkojumu, ja Jūsu kontā nebūs pietiekami daudz līdzekļu.
  2. Pārskaitījuma rīkojums ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad mēs to saņemam. Ja šis datums nebūs darbdiena, pārskaitījuma rīkojums tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darbdienā.
  3. Mēs nenoņemsim līdzekļus no Jūsu konta, pirms nebūsim saņēmuši pārskaitījuma rīkojumu.
  4. Pārskaitījuma rīkojums, kas tiek iesniegts darbdienā ārpus darba laika, ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darbdienā.
  5. Ja mēs piekrītam izpildīt pārskaitījuma rīkojumu konkrētajā datumā, tad šis datums ir uzskatāms par saņemšanas laiku. Ja datums, par ko tika panākta vienošanās, nav mūsu darbdiena, tad par saņemšanas laiku ir uzskatāma nākamā darbdiena.
  6. Pārskaitījuma rīkojumi mūsu sistēmā tiek izpildīti nekavējoties (dažu minūšu laikā, ja vien pārskaitījums netiek apturēts tiesību aktu un šo Noteikumu dēļ) neatkarīgi no mūsu darba laika.
  7. Gadījumā, ja mēs atsakāmies izpildīt Jūsu pārskaitījuma rīkojumu, mēs norādām iemeslu un sniedzam norādījumus, kāda rīcība ir jāveic, lai novērstu kļūdas, kas liedza veikt pārskaitījumu — ja vien tas ir iespējams vai nav pretrunā ar likumu.
  8. Mēs varam atteikties izpildīt vai pieņemt Jūsu pārskaitījuma rīkojumu, ja Jūsu tiesības pārvaldīt naudas līdzekļus ir ar likumu ierobežotas, vai ja pārskaitījumu izpildes apturēšanu nosaka tiesību akti, izņemot gadījumus, kas norādīti, piemēram, 9. punktā.
  9. Ja likums nosaka, ka piespiedu līdzekļu atgūšana nav attiecināma uz noteiktu naudas summu Jūsu kontā, mēs Jums nodrošināsim piekļuvi šiem līdzekļiem.
 9.  PĀRSKAITĪJUMA IZPILDE
  1. Ja iesniegsiet rīkojumu par eiro pārvedumu Eiropas Savienības valstī, mēs nodrošināsim, lai attiecīgā summa tiktu ieskaitīta saņēmēja maksājumu pakalpojumu nodrošinātāja kontā līdz nākamās darbdienas beigām, ja vien nav noteikts citādi.
  2. Ja iesniegsiet rīkojumu par eiro pārvedumu Lietuvas Republikā līdz pulksten 12:00, mēs nodrošināsim, lai attiecīgā summa tiktu ieskaitīta saņēmēja maksājumu pakalpojumu nodrošinātāja kontā tajā pašā darbdienā. Pārveduma summa, par kuru iesniegts rīkojums pēc pulksten 12:00, tiks ieskaitīta saņēmēja maksājumu pakalpojumu nodrošinātāja kontā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.
  3. Ja Puses vienojas par pārskaitījuma rīkojuma izpildi konkrētā datumā, mēs nodrošināsim, lai naudas līdzekļi tiktu ieskaitīti saņēmēja maksājumu pakalpojumu nodrošinātāja kontā šajā datumā, vai arī (ja šis datums nav darbdiena) — nākamajā darbdienā.
  4. Veicot pārvedumus ārvalstu valūtā Eiropas Savienības valstī, mēs darīsim visu nepieciešamo, lai summa tiktu ieskaitīta saņēmēja maksājumu pakalpojumu nodrošinātāja kontā līdz nākamās darbdienas beigām, bet ne vēlāk kā četru darbdienu laikā pēc Jūsu pārskaitījuma rīkojuma saņemšanas.
 10.  NAUDAS IZLIETOJUMA LIMITS PĀRSKAITĪJUMU IZMANTOŠANAI
  1. Maksimālais naudas izlietojuma limits pārskaitījumu izmantošanai tiek noteikts konkrētā līgumā, ko paraksta Puses.
 11.  KONTA UN/VAI MAKSĀJUMU RĪKA BLOĶĒŠANA
  1. Mēs varam bloķēt no Jūsu konta veiktos pārskaitījumus vai liegt piekļuvi maksājumu rīkam, ja:
   1. mums ir iemesls uzskatīt, ka Jūsu kontā esošie naudas līdzekļi varētu būt izmantoti noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai izriet no tā;
   2. Jūs nepildāt savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem;
   3. šādu prasību paredz likums un tiesiskais regulējums;
   4. mēs uzskatām, ka ir nepieciešams vai ieteicams aizsargāt Jūsu kontu.
  2. Ja pārskaitījumi tiek veikti:
   1. pārkāpjot šos Noteikumus vai Jūsu konta drošības prasības;
   2. aizdomīgā, nesankcionētā vai krāpnieciskā ceļā; vai
   3. brīdī, kad esat vai varat kļūt maksātnespējīgs vai bankrotējat.
  3. Mēs darīsim visu iespējamo, lai Jūs informētu pirms konta vai maksājumu rīka bloķēšanas vai apturēšanas, vai, ja tas nebūs iespējams — nekavējoties pēc bloķēšanas vai apturēšanas. Mēs vienmēr centīsimies norādīt iemeslu par šādas darbības izpildi, izņemot gadījumus, kad to aizliedz piemērojamie tiesību akti vai noteikumi, vai šāda rīcība var apdraudēt drošību.
 12.  INFORMĀCIJA, KĀDU SAŅEMAT PAR MAKSĀJUMIEM
  1. Pirms pārskaitījuma rīkojuma izpildes mūsu pienākums ir Jūs informēt par maksimālo iespējamo pārsūtīšanas rīkojuma izpildes termiņu, komisijas maksu, kas tiks iekasēta no Jums, un to, kā šīs maksas tiek sadalītas. Šī informācija ir pieejama Jūsu klienta kontā.
  2. Mēs Jums sniegsim konta izrakstus par izpildītajiem pārskaitījumiem, kuros tiks norādīts sekojošais:
   1. informācija, kas ļauj identificēt ikvienu pārskaitījumu, un informācija par saņēmēju;
   2. pārskaitījuma summa rīkojumā norādītajā valūtā;
   3. komisijas maksa par katru pārskaitījumu un šo maksu sadalījums;
   4. attiecīgā gadījumā valūtas maiņas kurss un pārskaitījuma summa pēc šī maiņas kursa piemērošanas;
   5. līdzekļu debetēšanas datums vai datums, kad saņēmām Jūsu pārskaitījuma rīkojumu;
   6. cita veida informācija, ko norādām atbilstoši Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  3. Šī informācija Jums tiek sniegta personīgi, izmantojot klienta kontu.
  4. Tāpat mūsu pienākums ir Jūs informēt par visiem iespējamajiem vai faktiskajiem krāpšanas gadījumiem, ko veikusi cita persona, vai jebko, kas varētu apdraudēt Jūsu konta drošību, nosūtot īsziņu vai ziņu uz Jūsu e-pastu (atkarībā no tā, kas uz doto brīdi ir drošāk un praktiskāk).
 13.  CENA, KOMISIJAS MAKSA UN VALŪTAS MAIŅA
  1. Cenrādī un šajos Noteikumos ir norādīta samaksa, ko mēs piemērojam par mūsu standarta pakalpojumu sniegšanu. Samaksa par nestandarta pakalpojumu sniegšanu var nebūt norādīta šajos Noteikumos vai cenrādī, taču mēs Jūs vienmēr par to iepriekš informēsim.
  2. Samaksa un komisijas maksas par pakalpojumiem tiek norādītas eiro valūtā (ja nav norādīts citādi), bez PVN.
  3. PVN vai jebkura cita nodokļa piemērošanas gadījumā maksājamajai summai tiks pievienota attiecīgā nodokļa summa. Vajadzības gadījumā tiks norādīta neto summa, nodokļa summa un nodokļa likme.
  4. Jūsu pienākums ir samaksāt komisijas maksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.
  5. Visas nepieciešamās samaksas tiks atskaitītas no Jūsu konta atlikuma.
  6. Mums ir tiesības atteikt pārskaitījuma izpildi, ja Jūsu konta atlikumā nepietiek līdzekļu pārskaitījuma un komisijas maksas apmaksai.
  7. Pirms pārskaitījuma izpildes uzsākšanas mēs Jums darīsim zināmus valūtas maiņas kursus.
  8. Valūtas maiņa notiek, balstoties uz mūsu valūtas maiņas kursu konvertēšanas brīdī. Tas tiek pastāvīgi atjaunināts un publicēts mūsu tīmekļa vietnē. Kad jūs izveidojat pārskaitījumu, izmantojot norādīto kursu, jums tiek piemērots 5% konversijas likmes limits. Mēs paturam tiesības atcelt pārskaitījumu un atgriezt jūsu līdzekļus kontā, no kura tie nāca, ja laikā, kad mēs garantējam jūsu likmi, ārvalstu valūtas maiņas kurss mainās par 5% vai vairāk.
  9. Mēs neesam valūtas tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, tādēļ jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumus nekāda veida valūtas tirdzniecībai. Ja konstatēsim, ka jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus šim nolūkam, tiks uzskatīts, ka esat pārkāpis šos Noteikumus, un mēs paturam tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā atcelt jūsu pārskaitījumus un apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību bez jebkādas atbildības iestāšanās.
  10. Puses vienojas, ka pamata valūtas maiņas kurss tiek piemērots nekavējoties. Mēs Jūs informēsim kādā no šajos Noteikumos minētajiem formātiem.
  11. Katra kalendārā gada sākumā Jūs bez maksas savā kontā saņemsiet izrakstu par komisijas maksām. Šo Noteikumu darbības izbeigšanas gadījumā Jūs saņemsiet izrakstu par visām komisijas maksām sākot no kalendārā gada sākuma līdz datumam, kurā tiks izbeigta šo Noteikumu darbība.
  12. TransferGo var iekasēt papildu maksu par darījumiem, kas veikti ar kredītkarti, lai segtu papildu izdevumus, ko iekasē karšu izdevējs un karšu shēmas par šo darījumu apstrādi.
 14.  CITAS KOMISIJAS MAKSAS, MAKSĀJUMI UN PROCENTI
  1. Ja iesniedzat darījumu, kura rezultātā TransferGo kļūst atbildīgs par komisijas maksām vai maksājumiem, piemēram, par atmaksu vai citiem līdzīgiem maksājumiem, jūs piekrītat mums atmaksāt visus šāda veida maksājumus.
  2. Lai mēs no jums iekasētu maksājumu, jūs pilnvarojat mūs piekļūt jebkuram no jūsu Maksāšanas rīkiem, kā arī iekasēt vai debetēt līdzekļus no visiem jūsu maksāšanas rīkiem.
  3. Piemēram, ja, iesniedzot darījumu, jūsu bankas kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, mēs varam mēģināt debetēt jūsu bankas kontu vēlāk vai iekasēt maksu no jūsu kredītkartes.
  4. TransferGo nav atbildīgs par jebkādām maksām, ko saņēmēja banka ir piemērojusi par naudas saņemšanu saņēmēja bankas kontā.
  5. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šādām maksām, kuras var tikt piemērotas darījumam, jums jāsazinās tieši ar saņēmēja banku.
  6. TransferGo neuzņemas atbildību par jebkādām komisijas maksām vai maksājumiem, kuri jums var rasties, izmantojot konkrētu Maksājumu rīku darījuma finansēšanai. Tie var ietvert, bet ne tikai – banku neautorizētus overdrafta maksājumus, ja jūsu bankas kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, vai “skaidras naudas avansa” komisijas maksas un papildu procentus, ko kredītkaršu nodrošinātāji var uzlikt, ja viņi Pakalpojuma izmantošanu apstrādā kā skaidras naudas darījumu, nevis pirkšanas darījumu.
  7. Jums nebūs tiesību uz procentiem par periodu, kurā pārskaitāmie naudas līdzekļi atrodas Bankā, vai ir gaidāms pārskaitījums vai tiek veikti pārskaitījumi, vai par kādu citu periodu. TransferGo jebkurā laikā un pēc mūsu ieskatiem var ierobežot pārskaitāmo summu pamatojoties uz kādu darījumu vai darījumu kopumu.
  8. Dažos gadījumos var tikt piemērota starpniekbankas maksa. Šādos gadījumos TransferGo var atteikties segt komisijas maksas. TransferGo nav atbildīgs par saņēmēja bankas noteikto komisijas maksu segšanu.
 15.  PUŠU SAVSTARPĒJĀ SAZIŅA
  1. Visa saziņa, informācija par izmaiņām mūsu cenās un pakalpojumos, kā arī cita veida informācija, ar ko dalās Puses, tiek nodrošināta lietuviešu, angļu vai citā valodā, par kuru mēs ar Jums atsevišķi vienosimies.
  2. Mēs ar Jums varam sazināties:
   1. izmantojot klienta kontu;
   2. izmantojot e-pastu;
   3. piezvanot pa tālruni;
   4. publiskojot informāciju mūsu tīmekļa vietnē.
  3. Pušu savstarpējā saziņa galvenokārt notiek, izmantojot Jūsu klienta kontu un e-pastu. Jebkura informācija, kuru mēs Jums nosūtām, izmantojot šos kanālus, ir uzskatāma par iesniegtu un spēkā esošu.
  4. E-pastus var nosūtīt uz adresēm, kuras publicētas mūsu tīmekļa vietnē, un uz e-pasta adresēm, kuras Jūs norādījāt reģistrācijas laikā.
  5. Ja sazināsieties ar mums pa tālruni, mēs izmantosim Jūsu datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti. Tālruņa zvani tiek pieņemti mūsu tīmekļa vietnē publicētajos laikos.
  6. Jums ir arī tiesības saņemt šos Noteikumus un ar tiem saistīto informāciju papīra vai jebkura cita pastāvīga informācijas nesēja, ko mēs varam nodrošināt, formātā.
  7. Ja vēlaties ar mums sazināties jautājumos par šiem Noteikumiem, lūdzam zvanīt pa tālruni +370 5 2140 450 (lūdzam ņemt vērā, ka tiks piemērota maksa par tālruņa tīkla izmantošanu), vai arī sazinieties ar mums, izmantojot atbalsta lietotni, vai rakstiet mums uz e-pastu [email protected].
 16.  IZMAIŅAS KOMISIJAS MAKSĀS, NOTEIKUMOS UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMOS
  1. Mēs paturam tiesības mainīt mūsu komisijas maksas, Noteikumus un/vai pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Mēs Jūs informēsim par pārskatītajiem Noteikumiem personiski, izmantojot klienta kontu, un Jūs informēs (īsziņas vai e-pasta veidā) vismaz 60 kalendārās dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Jums ir tiesības pieņemt vai noraidīt šīs izmaiņas. Ja šīm izmaiņām nepiekrītat, Jūsu pienākums ir informēt mūs par to rakstiskā veidā vai pa e-pastu [email protected].
  2. Ja 60 kalendāro dienu laikā no Jums netiek saņemts paziņojums par atteikšanos no šīm izmaiņām, Jums būs saistoši jaunie Noteikumi.
  3. Ja nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem, Jūs varat nekavējoties tos izbeigt bez maksas un jebkurā laikā pēc tam, kad tikāt informēts(-a) par izmaiņām un pirms to stāšanās spēkā. Tomēr Jums joprojām būs jāpilda visas saistības, kas radās pirms šo Noteikumu izbeigšanas.
 17.  DROŠĪBA UN KORIĢĒJOŠIE PASĀKUMI
  1. Jūs atbildat par to ierīču drošību, kuras izmantojat pieteikšanās nolūkā. Neatstājiet tās bez uzraudzības vai citu personu rīcībā.
  2. Tiklīdz Jums top zināms, ka ir nozaudēts, nozagts, piesavināts vai krāpnieciskos nolūkos izmantots maksājumu rīks, Jūsu pienākums ir nekavējoties mums par to paziņot (vai jebkurai citai mūsu nozīmētai struktūrai), izmantojot sava klienta kontu, un vienlaikus nosūtīt mums e-pastu no tās e-pasta adreses, kuru reģistrējāt mūsu sistēmā, vai arī informēt mūs pa tālruni. Šajā gadījumā mēs varam veikt papildu darbības, lai pārliecinātos, ka tas esat Jūs.
  3. Ja savā klienta kontā pamanāt aizdomīgas darbības vai uzskatāt, ka tajā var būt pieteikušās trešās personas, Jūsu pienākums ir:
   1. mums nekavējoties par to paziņot un pieprasīt sava klienta konta bloķēšanu, un
   2. nomainīt paroli.
  4. Jūs uzņematies juridisko atbildību par jebkāda veida nesankcionētām darbībām (piemēram, krāpšanu, noziegumu, terorismu vai cita veida pārkāpumu), kas tiek veiktas Jūsu kontā.
 18.  RĪCĪBA AR NEAUTORIZĒTIEM MAKSĀJUMIEM
  1. Ja Jūs uzskatāt, ka pārskaitījums, kas veikts, bija neautorizēts vai nepareizi izpildīts, Jums par to rakstiski jāpaziņo, kā to paredz likums, kas regulē maksājumu pakalpojumu sniedzēju darbības un atbildību. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka esat apstiprinājis(-usi) pārskaitījumu.
  2. Paziņošana par maksājumu rīka nozaudēšanu, zādzību, piesavināšanos vai krāpniecisku izmantošanu, kā tas aprakstīts iepriekš 16.2. punktā, atbrīvo Jūs no finansiālajiem zaudējumiem, kas izriet no maksājumu rīka nepareizas izmantošanas, kā arī tā nozaudēšanas, zādzības vai piesavināšanās (ja vien Jūsu rīcība nav krāpnieciska).
  3. Tiklīdz mums taps zināms, ka Jūs neesat autorizējis(-usi) pārskaitījumu, mēs Jums atgriezīsim attiecīgā pārskaitījuma summu ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām un attiecīgā gadījumā atjaunosim Jūsu konta atlikumu (ja vien nebūs aizdomu par krāpniecisku darbību). Aizdomu gadījumā par krāpniecisku darbību tiks informēta Lietuvas Banka.
  4. Jūsu pienākums būs samaksāt pirmos 50 eiro par zaudējumiem, kas radušies:
   1. nozaudēta vai nozagta maksājumu rīka izmantošanas gadījumā;
   2. maksājumu rīka piesavināšanās gadījumā.
  5. Jums nebūs jāsedz zaudējumi, ja:
   1. pirms pārskaitījuma veikšanas nebija iespējams pamanīt, ka tālrunis ir nozaudēts, nozagts vai piesavināts (ja vien Jūs nerīkojāties krāpnieciskā veidā), vai
   2. neautorizētais pārskaitījums radās mūsu kļūdas dēļ.
  6. Jūsu pienākums būs apmaksāt visus zaudējumus, kas radušies no krāpnieciskas darbības vai savu drošības saistību nepildīšanas (skat. 16. punktu) ar nodomu vai rupjas nolaidības dēļ. Ja mums radīsies aizdomas par krāpnieciskām darbībām, tiks informēta Lietuvas Banka.
  7. Ja mēs nepieprasīsim drošo klienta autentificēšanu, Jūsu pienākums būs apmaksāt zaudējumus, kas izriet no neautorizētā pārskaitījuma, tikai krāpnieciskas rīcības gadījumā.
 19.  MŪSU ATBILDĪBA PAR PAREIZI IZPILDĪTIEM PĀRSKAITĪJUMIEM
  1. Ja mēs veicam pārskaitījumu saskaņā ar unikālo identifikatoru, kuru lietotājs ir norādījis pārskaitīšanas rīkojumā, informācija par saņēmēju ir uzskatāma par pareizu. Mums ir tiesības (taču ne pienākums) pārbaudīt, vai pārskaitījuma rīkojuma unikālais identifikators atbilst konta turētāja vārdam un uzvārdam. Ja tiek atklāta nepārprotama neatbilstība, mēs varam atteikties no pārskaitījuma izpildes.
  2. Ja pareizi iesniegts pārskaitījuma rīkojums tiek izpildīts nepareizi (vai vispār netiek izpildīts), mēs (pēc Jūsu pieprasījuma) nekavējoties izsekosim pārskaitījumu un bez maksas informēsim Jūs par meklēšanas rezultātiem. Ja esam veikuši pārskaitījuma rīkojumu saskaņā ar nepareizi norādītiem datiem, kurus norādījāt Jūs, mēs neuzņemamies atbildību par nepareizi vai nepilnīgi izpildītu pārskaitījumu. Mēs centīsimies atgūt nepareizi izpildīta pārskaitījuma līdzekļus, tomēr, ja tas nebūs iespējams, Jūs saņemsiet visu mūsu rīcībā esošo būtisko informāciju (rakstiskā vai jebkura cita pastāvīga informācijas nesēja veidā), lai Jūs varētu iesniegt juridisku prasību par līdzekļu atgūšanu.
  3. Ja kļūda būs radusies mūsu vainas dēļ un mēs būsim atbildīgi par nepareizi vai nepilnīgi veiktiem pārskaitījumiem, mēs bez liekas kavēšanās atmaksāsim Jums zaudētos naudas līdzekļus un nepieciešamības gadījumā atjaunosim debetētā konta atlikumu.
  4. Tāpat mēs apņemamies Jums kompensēt jebkurus izdevumus kļūdaini vai nepilnīgi veiktu pārskaitījumu dēļ, kas radušies mūsu vainas dēļ.
  5. Mēs neuzņemamies atbildību par netiešiem zaudējumiem, kas Jums radušies nepareizu vai nepilnīgu pārskaitījumu dēļ. Mēs uzņemamies atbildību tikai par Jūsu tiešajiem zaudējumiem.
  6. Ja vēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, lai veiktu samaksu trešajām personām par viņu precēm un pakalpojumiem, Jūs pats(-i) uzņematies atbildību. Mēs nekontrolējam šo preču un pakalpojumu kvalitāti, drošību, likumību vai piegādi.
  7. Mūsu atbildības ierobežojumi netiks piemēroti, ja tiesību akti tos nosaka par aizliegtiem.
 20.  MAKSĀJUMA SAŅĒMĒJA IEROSINĀTO PĀRSKAITĪJUMU ATMAKSA
  1. Jūs varat atgūt visu izpildīto pārskaitījumu summu, kuru ierosinājis saņēmējs vai kas tika ierosināti ar tā starpniecību, ja:
   1. pārskaitījuma autorizācijas laikā netika norādīta precīza summa, un
   2. pārskaitījuma summa pārsniedz summu, ko varēja pamatoti sagaidīt no Jums.

   Mēs Jums pieprasīsim iesniegt informāciju par šādiem nosacījumiem.

  2. Jūs varat pieprasīt šādu atmaksu 8 nedēļu laikā pēc debetēšanas datuma.
  3. Mēs atmaksāsim visu summu 10 darbdienu laikā pēc Jūsu atmaksas pieprasījuma saņemšanas, vai arī norādīsim iemeslu par šīs summas atmaksas noraidīšanu, kā arī mūsu atteikuma pārsūdzēšanas kārtību.
 21.  KĻŪDAS
  1. Ja pamanāt, ka Jūsu kontā tiek ieskaitīti Jums nepiederoši naudas līdzekļi, Jums ir pienākums mūs nekavējoties informēt par to.
  2. Ja Jūsu kontā ieskaitītā summa nav pareiza, mūsu tiesības ir debetēt šo summu no Jūsu konta bez Jūsu piekrišanas. Ja Jūsu kontā vairs nepietiek līdzekļu šādas summas segšanai, Jums tā mums ir jāatmaksā 3 darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma saņemšanas. Ja jums neizdodas sadarboties un jūs neatgriežat līdzekļus, TransferGo veiks juridiskas un izpildes darbības.
 22.  AIZLIEGTĀS DARBĪBAS
  1. Izmantojat mūsu pakalpojumus, Jums nav atļauts (ieskaitot, bet ne tikai):
   1. nepildīt šos Noteikumus vai jebkādus to grozījumus un tiesību aktos noteiktās prasības;
   2. atteikties sniegt informāciju vai veikt citas darbības, kuras mēs pamatoti pieprasām;
   3. izpildīt vai saņemt nelikumīgi iegūtu līdzekļu pārskaitījumus, par kuriem Jūs zināt vai Jums ir jāzina;
   4. izmantot mūsu pakalpojumus tādā veidā, kas rada zaudējumus, atbildību vai citas negatīvas juridiskas sekas vai kaitējumu mūsu biznesa reputācijai;
   5. izplatīt datorvīrusus un veikt citas darbības, kas mūsu sistēmā var radīt darbības traucējumus, bojāt vai iznīcināt informāciju, kā arī radīt jebkādus citus mūsu sistēmas, aprīkojuma vai informācijas bojājumus;
   6. atklāt jebkurai personai savu paroli un citus personalizētās drošības pasākumus klienta kontā.
  2. Jūsu pienākums ir atlīdzināt visus tiešos zaudējumus, naudas sodus, kādi mums radušies šo Noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā Jūsu vainas dēļ, tostarp (bet ne tikai) iepriekš minētos.
 23.  KONFIDENCIALITĀTE
  1. Visi līgumi, kurus Jūs noslēdzat ar mums, kā arī visa informācija un dati, ar kuriem apmainās Puses, ir uzskatāmi par konfidenciāliem. Visi šie līgumi tiks izmantoti tikai šo Noteikumu mērķiem un tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs šādu mērķu sasniegšanai.
  2. Gadījumā, kad uzraudzības un/vai tiesībaizsardzības iestādes pieprasa iesniegt konfidenciālu informāciju, tās atklāšana nav uzskatāma par iepriekš minēto noteikumu pārkāpumu.
 24.  PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
  1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku, kas ir atrodama tīmekļa vietnē. Lūdzu, izlasiet to pirms akceptējat mūsu noteikumus. Jums būs jāakceptē atsevišķa piekrišana mūsu konfidencialitātes politikai.
 25.  DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
  1. Šos Noteikumus var izbeigt, par to savstarpēji vienojoties.
  2. Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šos Noteikumus, vismaz 30 dienas iepriekš mums par to paziņojot rakstveidā vai kādā citā pastāvīga informācijas nesēja veidā.
  3. Jūs varat izbeigt šos Noteikumus bez maksas, ja Jūsu kontā ir nulle vai pozitīvs atlikums.
  4. Mēs varam izbeigt šos Noteikumus, paziņojot Jums par to 60 dienas iepriekš papīra vai izmantojot jebkuru citu pastāvīgo informācijas nesēja veidu.
  5. Tāpat mēs varam izbeigt šos Noteikumus (par to paziņojot 60 dienas iepriekš), ja lietotājs nav veicis pārskaitījumus 12 mēnešus vai ilgāk. Šādā gadījumā mēs vispirms ar Jums sazināsimies, lai noskaidrotu, vai Jums vēl aizvien ir nepieciešams mūsu atvērtais konts. Veicot šo procedūru, mēs vadīsimies saskaņā ar Lietuvas Bankas Uzraudzības departamenta direktora 2017. gada 18. decembra lēmumu Nr. 241-229.
  6. Mēs varam nekavējoties izbeigt šos Noteikumus, ja mums tam ir pamatots iemesls vai konstatējam, ka Jūs:
   1. esat pārkāpis(-usi) piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus;
   2. esat sniedzis(-usi) mums nepatiesu vai maldinošu informāciju vai dokumentāciju un/vai nav atjaunojis(-usi) šādus dokumentus un informāciju;
   3. izmantojat pakalpojumus, lai veiktu vai saņemtu pārskaitījumus par šajos Noteikumos aizliegtajām darbībām, vai
   4. izmantojat pakalpojumus ļaunprātīgiem, nelikumīgiem vai netikumīgiem mērķiem.
   5. esat izturējušies ļaunprātīgi vai draudīgi pret mūsu darbiniekiem
  7. Beidzoties šo Noteikumu termiņam, mēs Jums nosūtīsim informāciju par visiem pārskaitījumiem, kas tika izpildīti šo Noteikumu darbības laikā līdz 36 mēnešiem, pirms termiņa beigu datuma.
  8. Visas saistības, kādas pastāvēja līdz šo Noteikumu termiņa beigām, tiks izpildītas atbilstošā veidā.
 26.  SAISTOŠIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANA
  1. Šie Noteikumi tika sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  2. Strīdi, kas radušies starp Pusēm, ir risināmi sarunu ceļā.
  3. Gadījumā, ja tos nav iespējams atrisināt šādā veidā, Jūs varat bez maksas iesniegt mums pretenziju pa pastu vai e-pastu. Jums būs jānorāda savs vārds, uzvārds, kontaktinformācija un jebkura cita informācija, saskaņā ar kuru Jums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka esam pārkāpuši Jūsu likumīgās tiesības un intereses, sniedzot savus pakalpojumus. Ja vēlaties iesniegt pretenziju pa e-pastu, lūdzu, nosūtiet to uz e-pasta adresi [email protected].
  4. Kad pretenzija būs saņemta, mēs par to Jums paziņosim un norādīsim atbildes sniegšanas termiņu. Termiņš ir atkarīgs no Jūsu pretenzijas sarežģītības, taču mēs darīsim visu iespējamo, lai sazinātos ar Jums pēc iespējas ātrāk un ne vairāk kā 15 darbdienu laikā. Ja pēc mūsu ieskatiem atbildi nav iespējams sniegt šajā termiņā, mēs Jums paziņosim par tās iesniegšanas termiņu, kas būs 35 darbdienu laikā.
  5. Jums ir arī tiesības vērsties Lietuvas Bankā, lai izšķirtu strīdu ar mums saskaņā ar šādiem noteikumiem un procedūrām.
   1. Pirms vēršaties Lietuvas Bankā pretenzija ir jāiesniedz mūsu iestādē, kā tas aprakstīts iepriekš, un ne vēlāk kā 3 mēnešus no dienas, kad Jums tapa zināms, ka Jūsu tiesības, iespējams, tika pārkāptas..
   2. Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde vai ja nesaņemat to iepriekš norādītajās 15 vai 35 dienās, Jūs varat vērsties Lietuvas Bankā 1 gada laikā pēc pirmās sazināšanās ar mums. Pēc minētā termiņa beigām Jūs zaudēsiet tiesības vērsties Lietuvas Bankā, lai atrisinātu strīdu.
   3. Saistībā ar strīda risināšanu ar mums Jūs varat vērsties Lietuvas Bankā:
    • izmantojot elektronisko strīdu izšķiršanas rīku „E-pārvaldes vārteja”;
    • aizpildot Lietuvas Bankas mājas lapā pieejamo klienta pieteikuma veidlapu un nosūtot to Lietuvas Bankas Uzraudzības dienestam uz šādu adresi: Žalgirio g. 90, LT-09303, Viļņa, Lietuva, vai pa e-pastu: [email protected]
    • aizpildot brīvās formas pieteikumu un nosūtot to Lietuvas Bankas Uzraudzības dienestam uz šādu adresi: Žalgirio g. 90, LT-09303, Viļņa, Lietuvas Republika, vai pa e-pastu [email protected].
   4. Vairāk informācijas par strīdu izšķiršanas procedūrām varat uzzināt Lietuvas Bankas tīmekļa vietnē: https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider.
   5. Ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši finanšu tirgu regulējošos tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Lietuvas Bankā.
   6. Sūdzību Lietuvas Bankā var iesniegt:
    • rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Totorių g. 4, LT-01121, Viļņa, Lietuvas Republika, vai Žalgirio g. 90, LT-09303, Viļņa, Lietuvas Republika
    • pa e-pastu: [email protected] vai [email protected];
    • pa faksu: (85) 268 0038;
    • aizpildot elektronisko saiti Lietuvas Bankas tīmekļa vietnes norādītajā sadaļā;
    • izmantojot citus Lietuvas Bankas norādītos līdzekļus.
 27.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI
  1. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad esam apstiprinājuši Jūsu pieteikumu un Jūs reģistrējuši. Šie Noteikumi paliek spēkā uz nenoteiktu laiku, ja vien ar Jums nenoslēdzam atsevišķu vienošanos.
  2. Jūs varat atteikties no šiem Noteikumiem bez maksas 14 dienu laikā pēc to akceptēšanas. To var izdarīt rakstveidā, vai izmantojot sava klienta kontu.
  3. Neviena no Pusēm nav atbildīga par jebkādiem finansiāliem zaudējumiem, jebkuras šo Noteikumu daļas izpildes kavēšanos vai tās neizpildi tiktāl, ciktāl šādi zaudējumi, kavēšanās vai neizpilde izriet no ugunsgrēka, plūdiem, eksplozijas, negadījuma, kara, streika, embargo, valdības prasības, civilās un militārās varas, nepārvaramas varas, pilsoņu nemieriem, publiska interneta nepieejamības, uzlaušanas vai izplatīta pakalpojumatteices (DoS) uzbrukuma, nespējas nodrošināt materiālus vai darbu, trešo pušu būtiska līguma izbeigšanas, otras Puses rīcības vai kāda cita iemesla, ko šāda Puse saprātīgi nevarēja ietekmēt. Ja šādi nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 3 mēnešiem, jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šos Noteikumus nekavējoties pēc rakstveida paziņojuma.
  4. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šajos Noteikumos paredzēto saistību neizpildi, kas izriet no ārkārtas stāvokļa un/vai valdības izsludinātās karantīnas.